• Input Power Supply: 180-355VDC
  • Output Voltage: 120|208| 230VAC
  • Power:2-5 Kw

اینورترهای سبک سری VSIB-51 (رنج گسترده) سبک ویدانیک ، منابع قدرت با قابلیت اطمینان بالایی هستند که برای کاربردهای خواستار در محیط های باشوک ، لرزش و رطوبت طراحی شده اند.