سیستم ذخیره انرژی

Off- grid

منبع تغذیه مطمئن یکی از مهمترین اجزای هر محصول الکترونیکی می باشد از این رو ویدانیک بر روی تهیه منابع تغذیه مطمئن برای مناطق دوردست متمرکز است.