چراغ هلی دک homing beacon

  • Input Power Supply: 220VAC
  • Power: 45W
  • Color: White

این چراغ در بالای دکل اصلی نصب شده است و با چشمک 90RPM موقعیت شناور را برای خلبان تعیین می کند.