Wind Indicator

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Communication Protocols: Modbus/ RS485 / CAN
  • Analog Input: 0-10V/ 0-5V/ 4-20mA

در این نمایشگر جهت وزش باد با دقت 3± درجه و سرعت باد با دقت 0.1m/s نمایش داده می شود. این محصول تمام تست­های مربوط به شوک و لرزش را طبق استانداردهای MIL-STD پاس کرده است.