سیستم کنترل روشنایی هلی دک مدل VLCP

  • Input Power Supply: 110-240VAC
  • Output Voltage: 12|24|36|48VDC

از آنجایی که توانایی کنترل سیستم روشنایی یک نیاز اساسی است به همین جهت ویدانیک یک راه حل استاندارد برای روشن و خاموش کردن گروه های روشنایی شما در هلی دک ، هلی پد یا هر نوع هلی پورتی ارائه داده است.