Rudder Angle Indicator

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Input Signals: 4-20mA / 0-10VDC / Pulse / Potentiometer

V70RDI یک نمایشگر زاویه سکان است. این گیج مقدار زاویه سکان را با دقت 1 درجه از 45 درجه PORT تا 45 درجه STARBOARD هم بصورت عقربه ای و هم بصورت عدد دیجیتال نمایش می دهد.